KIM NHẬT – KHU THẦN CƯƠNG, ĐÀI TRUNG
Nhà máy sản xuất thiết bị cơ khí
Sản phẩm: máy làm thực phẩm
Cần 02nam, tuổi 18 – 25
Cao 160 trở lên
Cần ld sang đó làm hàn co2, hàn hơi
Yêu cầu ld biết hàn điện cơ bản và có kinh nghiệm cơ khí
Hàn hơi, hàn c02 sang đó sẽ được hướng dẫn
Tăng ca 2 -3 tiếng/ ngày