Nhà máy: UY THIÊN
Địa điểm: Khu Trung Lịch, TP.Đào Viên
+ Chiều cao: 155cm trở lên
+ Cân nặng: 45kg
+ Tuổi: 20-30 tuổI
+ Lấy đi mới và đi về rồi
công việc:
Thao tác máy sản xuất LED
Sản phẩm chủ yếu: chế tạo các linh kiện điện tử
Thao tác máy: ASM, cố định con chip, hàn asm
+ Số giờ tăng ca: 2-3h/ ngày
+ Phí ăn ở: Mỗi tháng trừ 3000 đài tệ tiền ở, không bao gồm ăn, công ty phụ cấp 2500 đài tệ tiền ăn mỗi tháng
:x:Ghi chú : Lao động trong thời gian cách ly môi giới sẽ hỗ trợ lao động xin trợ cấp 1000 nt/ ngày = 14000 nt ( chuyển vào tài khoản cho lao động tại taiwan )