CÔNG TY : NHÃ TƯ THÀNH
ĐỊA CHỈ : THỤ LÂM – TÂN BẮC
HỢP ĐỒNG 3 NĂM
CẦN 2 NỮ CAO 155,TUỔI 20-25
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC LOẠI GIẤY ĂN
CV : THAO TÁC MÁY, ĐÓNG GÓI, BÊ VÁC HÀNG HÓA
LƯƠNG CƠ BẢN 23.100 ĐÀI TỆ