• Nhà máy : Thực Phẩm Thánh Nguyên
  • 1.Địa điểm: Vân Lâm
  • 2.Thời hạn: 2 năm 7 tháng
  • 3.Yêu cầu:1 nam, tuổi 22-26, 165cm trở lên, khỏe mạnh, ưu tiên biết lái xe nâng.
  • 4.Công việc: Thao tác máy, đóng gói thực phẩm, vẩn chuyển vật liệu
  • 5. Lương cơ bản: 23.100 Đài tệ
  • 6.Tăng ca: 50-60/tháng, thứ 7 làm cố định 1200 ĐT
  • 7.Ăn ở:trừ 2000 tệ/tháng, cấp bữa trưa và bữa tăng ca sau
  • 8: Hình thức tuyển: gửi Form+ Skype
  • 9: Xuất cảnh: Tháng 12/2019